دوروتسلسل

واقعاکه عجب مملکت باحالی داريم

رهبرشورای نگهبان راانتخاب ميکنه

شوراصلاحيت کانديداهای ورودبه مجلس خبرگان را تاييد ميکنه

واعضای مجلس خبرگان رهبرراانتخاب ميکنند

جالب نيست؟

/ 0 نظر / 8 بازدید