کجا

اين مشخصات چه سرزميني است

به مطلب جالبي از todaylinkبرخورد كردم :

20ميليون فقير، 7 ميليون بيكار، 4 ميليون معتاد، 300 هزار زن تن فروش ؛

 14 ميليون بيمار روانى ، 600 هزار كودك كارگر ،

يك و نيم ميليون محروم از تحصيل ،8 ميليون بيسواد،

 180 هزار نابغه فرارى با 30 ميليارد و

۴۰۰ ميليون تومان خسارت ناشى از فرارمغز ها،

450 هزار تصادف در سال، 40 هزار بيمار ايدزي،

 سن بزهکاري زير 10 سال، کف سني فحشا 14 سال،

 و کف سني اعتياد 13 سال و... !؟

کجاست این سرزمین !؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید