بابايی

بابایی!

                           جونم.

(بابایی) رو چه جوری می نویسن؟

دفتر تو بیار...........اینجوری.

(من) رو چه جوری می نویسن؟

اینجوری......... می خوای چه کار؟

(دوست دارم ) رو چه جوری می نویسن؟

اینجوری.............بذار کارمو بکنم،بسه دیگه!

بابایی....

بابایی و درد برو بازی کن.

باشه فقط می خوام بدونم(قد یه دنیا ) رو چه جوری می نویسن؟

/ 0 نظر / 6 بازدید