در کلاس روزگار٬

درسهای گونه گونه هست:

درس دست يافتن به آب و نان!

درس زيستن کنار اين و آن.

درس مهر٬

درس قهر٬

ذرس آشنا شدن.

درس با سرشک غم ز هم جدا شدن!

در کنار اين معلمان و درسها٬

در کنار نمره های صفر و بيست ٬

يک معلم بزرگ نيز

در تمام لحظه ها ٬ تمام عمر!

در کلاس هست و در کلاس نيست!

نام اوست: مرگ

و آنچه درس ميدهد؛

زندگی است!

/ 0 نظر / 3 بازدید