فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

خسته شدم

دیروز باز هم از ل÷ تا÷ها خبری نشد منهم قیدشو زدم و شنبه میخوام برم یه کام÷یوتر از مغازه بخرم

نظر شما چیه؟