فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

دوروتسلسل

واقعاکه عجب مملکت باحالی داريم

رهبرشورای نگهبان راانتخاب ميکنه

شوراصلاحيت کانديداهای ورودبه مجلس خبرگان را تاييد ميکنه

واعضای مجلس خبرگان رهبرراانتخاب ميکنند

جالب نيست؟