فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

رييس جمهور جديد

با توجه به دستور سال گذشته رییس جمهور مبنی بر برکناری مدیرانی که برای حج غیر واجب عازم عربستان میشوند بدینوسیله برکناری آقای محمود احمدی نژاد را از ریاست جمهوری اعلام و از کلیه نامزدان این مقام برای ثبت نام دعوت به عمل می آورد