فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

انتخابات

مبينيددوستان مملکت داره به کجاميره؟

قبلاميگفتندتاشورای نگهبان کسی راتاييدنکنه نميتونه بيادتوانتخابات اماحالا؟

دم خروس راباورکنيم يا......