فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

ذرت

پارسال بود که به اتفاق یکی از آشنایان به دیدن مزرعه ای رفتیم که دخترش (که دانشجوی کشاورزی بود) با چند نفر دیگر روی آن کار میکردند.

محصول مزرعه ذرت بود.از خانم آشنایمان پرسیدم:وقتی محصول را برداشت کردند از آن به شما هم میدهند بخورید؟

یک نگاه چپی انداخت و با ناراحتی گفت:دست شما درد نکنه!این ذرت ها مخصوص دامه!!!