فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

بابايی

بابایی!

                           جونم.

(بابایی) رو چه جوری می نویسن؟

دفتر تو بیار...........اینجوری.

(من) رو چه جوری می نویسن؟

اینجوری......... می خوای چه کار؟

(دوست دارم ) رو چه جوری می نویسن؟

اینجوری.............بذار کارمو بکنم،بسه دیگه!

بابایی....

بابایی و درد برو بازی کن.

باشه فقط می خوام بدونم(قد یه دنیا ) رو چه جوری می نویسن؟