فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

جوک

ترکه از يکی میپرسه قبله کدوم وره؟ نشونش ميده .ميگه خيلی بايد  برم؟