فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

خسته شدم

باباجان دیگه خسته شدم

پس چی بنویسم تا پیام بگذارید؟!