فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

بکارت

اطلاعيه!
ديشب
لاشه ي گنديده ي زني
که روي رانهايش نام يک پزشک داغ شده بود
از قديمترين روسپي خانه ي شهر
باکره تشييع شد!