فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

 

تنها یک روز در سراسر حیات کافی ست،

نگاه از گذشته برگیر و بر آن غبطه مخور،

چرا که از دست رفته است،

در غم آینده نیز مباش،

چرا که هنوز فرا نرسیده است،

زندگی را در همین لحظه بگذران،

و آن چنان زیبا بیافرین که ارزش ماندن را داشته باشد.