فوتبال به سبك ايراني

همه چیز اما بیشتر فوتبال

» ۱۳٩٦/٤/٢٠ :: تخت (تخته؟) گاز
» ۱۳٩٦/۳/۱٤ :: بوفون
» ۱۳٩٦/٢/۱٠ :: اعتصاب
» ۱۳٩٦/۱/٧ :: مرد قابل احترام
» ۱۳٩٥/۱٢/٩ :: انتخاب
» ۱۳٩٥/۱۱/۸ :: دوپینگ
» ۱۳٩٥/۱٠/٧ :: پیشرفت
» ۱۳٩٥/٩/۳ :: ایراد
» ۱۳٩٥/۸/٢ :: تیم ملی
» ۱۳٩٥/٧/٦ :: عدالت
» ۱۳٩٥/٦/٢٢ :: المپیک
» ۱۳٩٥/٥/٥ :: کش!
» ۱۳٩٥/٤/۱۱ :: شوخی زمان حال .... آینده!
» ۱۳٩٥/۳/۱٧ :: عاقبت
» ۱۳٩٥/٢/٢ :: متضرر
» ۱۳٩٥/۱/۱٦ :: یوهان کبیر
» ۱۳٩٤/۱٢/۱٤ :: قدم اول
» ۱۳٩٤/۱۱/۳٠ :: بعضی تیم ها!
» ۱۳٩٤/۱٠/٢٠ :: داور
» ۱۳٩٤/٩/٩ :: بیچاره
» ۱۳٩٤/۸/۸ :: دربی
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: از اینجا مونده و از اونجا رونده
» ۱۳٩٤/٦/۱٦ :: میزبانی
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: مسخره
» ۱۳٩٤/٤/۳ :: باز هم والیبال
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: مرغ تخم طلا
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: ای AFC نامرد
» ۱۳٩٤/۱/۱۳ :: خداحافظ کی روش
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۱ :: هزینه و درآمد
» ۱۳٩۳/۱۱/۸ :: کی روش
» ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: عجله
» ۱۳٩۳/٩/٧ :: نوار
» ۱۳٩۳/۸/٥ :: حق پخش
» ۱۳٩۳/٧/٧ :: دستیار
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: هوش
» ۱۳٩۳/٥/۱٠ :: باز هم والیبال ..... متاسفانه
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: کاستاریکا
» ۱۳٩۳/۳/٩ :: سرمربی
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: رده بندی
» ۱۳٩۳/۱/۱٢ :: خوش خیال
» ۱۳٩٢/۱٢/٢ :: سرقت
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: رو
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: تکواندو
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: امتیاز
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: وزنه برداری
» ۱۳٩٢/٧/۸ :: زنان مسلمان
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: دائی
» ۱۳٩٢/٥/۳ :: جانشینی
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: سرقت
» ۱۳٩٢/٤/٢٠ :: ولاسکو
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: قطر
» ۱۳٩٢/۳/٧ :: برتری
» ۱۳٩٢/٢/٢۸ :: والنسیا
» ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: سپاهان
» ۱۳٩٢/٢/۱٠ :: رژیم اشغالگر قدس
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: تبریک به تبریز
» ۱۳٩٢/۱/٢٤ :: مسابقه
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: پنالتی
» ۱۳٩٢/۱/٢ :: جوبوبونیتو در برابر کاتاناچیو
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: کدومو باور کنیم؟
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ :: خوش به حالشون
» ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: کشتی
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: عاقبت
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ :: کار کیه؟
» ۱۳٩۱/۱۱/٧ :: باز هم دربی
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: کمیته فنی
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: دروازه بان
» ۱۳٩۱/۱٠/٥ :: گهر محترم
» ۱۳٩۱/٩/٢٦ :: شاهکار با طعم پرتقال
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ولخرج
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: کی روش
» ۱۳٩۱/۸/٢٦ :: تغییر
» ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: سپاهان
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: نفر دوم
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: جبران
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: افغانستان
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: تعصب
» ۱۳٩۱/٧/۸ :: تبلیغ
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: تفاوت
» ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: انتظار
» ۱۳٩۱/٦/۱٧ :: سرعت
» ۱۳٩۱/٦/۱۱ :: کی روش
» ۱۳٩۱/٦/۳ :: دربی
» ۱۳٩۱/٥/٢۸ :: جبران افتضاح
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: المپیک
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: المپیک سی ام
» ۱۳٩۱/٥/٦ :: سلطان کیه؟
» ۱۳٩۱/٤/٢۸ :: تقارن
» ۱۳٩۱/٤/٢۳ :: فوتسال
» ۱۳٩۱/٤/۱٦ :: حکایت یک پدر و پسر و الاغشون!
» ۱۳٩۱/٤/۸ :: ادا
» ۱۳٩۱/٤/٢ :: بهانه
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: عاقبت
» ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: حیف
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: عادت
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: 30 ساعت
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: سه جمله
» ۱۳٩۱/٢/٢۱ :: درود بر دورود
» ۱۳٩۱/٢/۱٥ :: لیگ دو نفره
» ۱۳٩۱/٢/٩ :: بی ایمان
» ۱۳٩۱/٢/٢ :: تعصب
» ۱۳٩۱/۱/٢٢ :: قطر
» ۱۳٩۱/۱/۱٢ :: امیدوارم
» ۱۳٩۱/۱/۱ :: فینال
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: همون که عادل گفت
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٢ :: تا کجا؟
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: تعدیل
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: بستن تیم
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ :: لیلا رجبی
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ :: یه دربی دیگه
» ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: جذاب ترین
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ :: حقیقی
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: نه! شما اینکاره نیسیتین!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: علی برلوسکونی خوئی!
» ۱۳٩٠/۱٠/٥ :: رفت فرهاد و مصطفی آمد!
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: سینیور کریس!
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: تشویق
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: این هم از والیبال
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: چشم سبک!
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: مردم مظلوم
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: من موندم
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: برای شما هم ....
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: اشکان زندی!!
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: نوستالژی
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: فلسطین
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ترجمه
» ۱۳٩٠/٧/٥ :: سردار
» ۱۳٩٠/٦/۱۸ :: مشکل
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: قانون
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: گودرز و شقایق
» ۱۳٩٠/٥/٢۱ :: عدم توانائی یا ....
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: گمشدگان
» ۱۳٩٠/٤/۳۱ :: کی غیرطبیعیه؟!
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: مالدیو
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: سقف قرارداد
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: اگر
» ۱۳٩٠/٤/٢ :: امید
» ۱۳٩٠/۳/٢٤ :: نفت
» ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: نفت
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: غیر قابل قبول
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: اسطوره
» ۱۳٩٠/٢/٢٩ :: فصل بعد
» ۱۳٩٠/٢/٢٠ :: شما یادتون نمیاد
» ۱۳٩٠/٢/۱۳ :: منصوریان
» ۱۳٩٠/٢/٦ :: دائی
» ۱۳٩٠/۱/۳٠ :: جریمه
» ۱۳٩٠/۱/٢٧ :: استیل
» ۱۳٩٠/۱/٢٢ :: باخت همزمان
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: زن کی روش
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: دربی
» ۱۳٩٠/۱/٢ :: سال 90
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: سخنی با عادل فردوسی پور
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: فقط دائی
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: فجر
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: کارلوس
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: کریمی
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: افتخار
» ۱۳۸٩/۱۱/٤ :: شرق
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: فرار
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۱ :: جام ملتهای آسیا
» ۱۳۸٩/۱٠/٩ :: آزموده را آزمودن خطاست
» ۱۳۸٩/۱٠/۳ :: یه بار
» ۱۳۸٩/٩/٢۳ :: این عادل نازنین
» ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: قطبی
» ۱۳۸٩/٩/۱٤ :: لاله
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: کریم
» ۱۳۸٩/۸/٢٧ :: نیجریه
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: تیم فوتبال المپیک
» ۱۳۸٩/۸/۱۱ :: شناسنامه
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: ذوب آهن
» ۱۳۸٩/٧/٢٤ :: داربی
» ۱۳۸٩/٧/۱۳ :: والیبال
» ۱۳۸٩/٧/٥ :: حمایت از وطن
» ۱۳۸٩/٦/٢٧ :: افکار عمومی
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: دیدی؟
» ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: کره
» ۱۳۸٩/٦/۱٢ :: چین
» ۱۳۸٩/٦/٤ :: فقط برد
» ۱۳۸٩/٥/٢٤ :: خارجی
» ۱۳۸٩/٥/٧ :: انتخابهای دائی
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: اخراج عادل فردوسی پور
» ۱۳۸٩/٤/٢٢ :: غیرتت کجا رفته؟
» ۱۳۸٩/٤/۱٧ :: دل بوسکه قابل احترام
» ۱۳۸٩/٤/۸ :: اینها رو کجا میفرستین؟
» ۱۳۸٩/٤/۱ :: عجبا!
» ۱۳۸٩/۳/٢٦ :: جای ما خالی است؟
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: خرما نخور
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: عدالت با تاخیر
» ۱۳۸٩/٢/٢٤ :: پیشرفت از اون ور
» ۱۳۸٩/٢/۱٧ :: اینم از آقادائی!
» ۱۳۸٩/٢/۳ :: دایناسور میشویم!
» ۱۳۸٩/۱/٢٠ :: تبانی
» ۱۳۸٩/۱/۱٥ :: بالاخره
» ۱۳۸٩/۱/۳ :: قلعه نوعی
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ :: کار درست و حسابی!
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٠ :: دیدین گفتم؟!
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: این هم از تایلند
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: امان از این قدم اول محکم!
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٩ :: این که دیگه اصلا تبانی نبود!!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٥ :: تبانی نبود؟!
» ۱۳۸۸/۱۱/٦ :: آدم شک میکنه
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ :: هر دو کولاکند اما ...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ :: قطبی میماند ..... قطبی میرود ....
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: از چاله درآمدن و ....
» ۱۳۸۸/٩/۳٠ :: اسطوره سوزی تا کی؟
» ۱۳۸۸/٩/٩ :: این تقصیر شماست
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: پیامدهای باخت به اردن
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: هم خوشحالم هم ناراحت!!
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: مس و استیل
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: حق با اونها بود؟!
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: مقاومت سپاسی
» ۱۳۸۸/٧/٢٤ :: اشتباه داوری
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: شاهکار جدید جناب کفاشیان
» ۱۳۸۸/٧/۳ :: والیبال زنان
» ۱۳۸۸/٦/٢٥ :: آقای رئیس
» ۱۳۸۸/٦/۱۸ :: خوشم اومد
» ۱۳۸۸/٦/۱٢ :: بازی ایران و بحرین
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: جام باشگاههای اروپا
» ۱۳۸۸/٥/۳۱ :: دروازه بان خارجی
» ۱۳۸۸/٥/٢٢ :: نوجوانان
» ۱۳۸۸/٥/۱٤ :: نگاهی به تیمهای حاضر در لیگ برتر فصل آینده (بخش پنجم)
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: نگاهی به تیمهای حاضر در لیگ برتر (بخش چهارم)
» ۱۳۸۸/٥/٧ :: نگاهی به تیمهای حاضر در لیگ برتر (بخش سوم)
» ۱۳۸۸/٥/٤ :: نگاهی به تیمهای حاضر در لیگ برتر فصل آینده (بخش دوم)
» ۱۳۸۸/٤/۳٠ :: نگاهی به تیمهای حاضر در لیگ برتر فصل آینده (بخش اول)
» ۱۳۸۸/٤/۳٠ :: خداداد
» ۱۳۸۸/٤/٢٧ :: گاف های جناب کاپلو
» ۱۳۸۸/٤/٢٦ :: شوک
» ۱۳۸۸/٤/٢٢ :: برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر
» ۱۳۸۸/٤/۱٦ :: انصاری فرد حیا کن ....
» ۱۳۸۸/٤/٦ :: احترام
» ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: پنج ساعت پر اضطراب
» ۱۳۸۸/۳/٢٤ :: پرسپولیس
» ۱۳۸۸/۳/٢٠ :: امارات
» ۱۳۸۸/۳/۱٦ :: بازی با کره شمالی
» ۱۳۸۸/۳/٩ :: بدرود وینگادا
» ۱۳۸۸/۳/٧ :: تو دیگه چرا؟
» ۱۳۸۸/۳/٢ :: ذوب آهن قهرمان
» ۱۳۸۸/٢/٢٢ :: راحت شدیم
» ۱۳۸۸/٢/۱۸ :: شاه حسینی
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: گالیله
» ۱۳۸۸/٢/۸ :: قهرمان
» ۱۳۸۸/٢/۳ :: کفاشیانو ایول
» ۱۳۸۸/٢/٢ :: خبر خوب و بد
» ۱۳۸۸/٢/۱ :: من یک پزشکم
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: سایت 90
» ۱۳۸۸/۱/٢٢ :: هنرپیشه
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: باز هم
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: رسم جدید
» ۱۳۸۸/۱/۱٠ :: نام وبلاگ
» ۱۳۸۸/۱/۱٠ :: خوشحالم
» ۱۳۸۸/۱/٩ :: سر و ته
» ۱۳۸۸/۱/٤ :: پنالتی
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٩ :: امیر قلعه نوعی
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: کنیا
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: تقدیم به آقای ایکس
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٥ :: فریب دایی
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٠ :: بد قدم
» ۱۳۸٧/۱۱/٤ :: ۹۰
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ :: فوتبال با طعم ماکارونی
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ :: تیم ملی چین؟؟؟؟!!!
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ :: خطاب به مسئولان
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: به یاد قطبی
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ :: تیم امید
» ۱۳۸٧/۱٠/٦ :: حاج علی دایی
» ۱۳۸٧/۱٠/٤ :: بالاخره
» ۱۳۸٧/٩/۱٤ :: آخرین
» ۱۳۸٧/٩/۸ :: افشین قطبی
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: دیدیم
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: خسته شدم
» ۱۳۸٧/۸/۱۸ :: مدتی این مثنوی تاخیر شد
» ۱۳۸٧/۸/٤ :: دی دی دی دام
» ۱۳۸٧/٧/٢٧ :: شکر
» ۱۳۸٧/٧/۱۳ :: سرباز احمدی
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: مربیان آلمانی
» ۱۳۸٧/٦/٢٥ :: قضاوت
» ۱۳۸٧/٦/٢٥ :: قضاوت
» ۱۳۸٧/٦/۱۸ :: بخت
» ۱۳۸٧/٦/٢ :: المپیک
» ۱۳۸٧/٥/۱٢ :: قصه شب
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: فوتبال ما
» ۱۳۸٧/٤/۱۱ :: مثلث شیشه ای
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: شاهکار دائی
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: اشک خون
» ۱۳۸٧/٢/٢ :: سنتوری
» ۱۳۸٧/۱/٢۱ :: تحمل دایی تا کی؟
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: گل بود و به سبزه نیز آراسته شد
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: گل بود و به سبزه نیز آراسته شد
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ :: تیم ملی فوتبال
» ۱۳۸٦/۱٢/۸ :: پیشرفت
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: نظر خواهی
» ۱۳۸٦/۱٠/٦ :: فيفا فوتبال ايران را نجات داد
» ۱۳۸٦/٩/٢٥ :: رييس جمهور جديد
» ۱۳۸٦/٩/٤ :: نميدونستم
» ۱۳۸٦/٩/٤ :: مطالب قديمی
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: آموزش و پرورش
» ۱۳۸٦/۳/٢۸ :: فوتبال
» ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
» ۱۳۸٦/٢/۱۱ :: فعلا
» ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: دبوتر
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: زودتر بميرين لطفا
» ۱۳۸٥/۱٢/٤ :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٢ :: کجا
» ۱۳۸٥/۱۱/٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» ۱۳۸٥/۱۱/٥ :: مادر
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ :: اولویه
» ۱۳۸٥/٩/۱٢ :: ذرت
» ۱۳۸٥/۸/۱٢ :: پسر عمه
» ۱۳۸٥/٧/٤ :: ۱۳۸٥/٧/٤
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: بابايی
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: کيستی
» ۱۳۸٥/٤/٢ :: ESTEGHBÅL AZ TEAME MELLI
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: natijeh
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/٥ :: قهرمانی استقلال مبارک
» ۱۳۸٥/۱/۸ :: بازی بادم عقرب
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: هویجوری
» ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ :: فوتبال ما
» ۱۳۸٤/٩/٥ :: ازدواج
» ۱۳۸٤/۸/۱٦ :: خسته شدم
» ۱۳۸٤/۸/۱ :: يک خاطره
» ۱۳۸٤/٧/٢۱ :: برنامه ريزی
» ۱۳۸٤/٦/٢۱ :: بکارت
» ۱۳۸٤/٦/۱ :: ۱۳۸٤/٦/۱
» ۱۳۸٤/٥/٢۳ :: فوتبال ما
» ۱۳۸٤/٥/٢٢ :: عشق
» ۱۳۸٤/٤/٢٦ :: فوتبال مسخره ما
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٠ :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
» ۱۳۸٤/٤/۱٠ :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
» ۱۳۸٤/٤/۱٠ :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/۳/۱۱ :: ۱۳۸٤/۳/۱۱
» ۱۳۸٤/۳/۸ :: ۱۳۸٤/۳/۸
» ۱۳۸٤/٢/۳۱ :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» ۱۳۸٤/٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/٢٦ :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/۱٦ :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
» ۱۳۸٤/۱/۳ :: انتخابات
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۳ :: جوک
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۳ :: جوک
» ۱۳۸۳/۱٢/۱۳ :: جوک
» ۱۳۸۳/۱٢/۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/۸